کانال تلگرام واییییی خَندَرد گرفتم
نام کانالواییییی خَندَرد گرفتم
آدرس کانالkhandard
توضیحاتکلی مطلب اِندِ خنده منتظرتِ مواظب باش خَندَرد نگیری 😜
گروه جوک و سرگرمی
تعداد اعضاء

15