کانال تلگرام  |.|QaZal*_*biTa|.|
نام کانال |.|QaZal*_*biTa|.|
آدرس کانالfeeeling_dep
توضیحات‏خآصی لِف بِدی رآه بآزؤ جآده دِرآزه بِیبی😸👐🏿 عاقاعـ سیجل میگعـ:/🙌🏿 اِنقد گریعـ نکن یعـ نگاعـ بعـ سِنِتَم کن😌💔🍃 عَکس دِپ^_^ ؤیدیؤ دِپ^_^ تِکسِ دِپ^_^ Admin:@Qazali_YGi
گروه عاشقانه
تعداد اعضاء

1