کانال تلگرام فرکانس واطلاعات ماهواره
نام کانالفرکانس واطلاعات ماهواره
آدرس کانالskysat
توضیحاتﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺍﺧﺒﺎﺭ در مورد فرکانس و شبکه همچنین آخرین آپدیت انواع رسیورها
گروه اخبار و رسانه
تعداد اعضاء

105