کانال تلگرام ایدانیوم
نام کانالایدانیوم
آدرس کانالedanium
توضیحاتایدانیوم کانال آموزشی برای یادگیری بیشتر و بیشتر در همه زیمنه ها
گروه آموزشی
تعداد اعضاء

25