کانال تلگرام چــــِــــــشــْ چـــــِـــــرونــــْ
نام کانالچــــِــــــشــْ چـــــِـــــرونــــْ
آدرس کانالchesh_cheroon
توضیحاتمتـفـاوتـ تـرین کـانـالـ طـنـز و سـرگـرمے ساعتـ هـا بخـونيد😝بخنديد😂 بدو بیا تو از خنده غـشـ مے کنیاا... نــــَه غـــُلام 😝
گروه جوک و سرگرمی
تعداد اعضاء

3