کانال تلگرام لـطــفــأگــوســـفــــنـــدنـــبـــاشــــیـــد
نام کاناللـطــفــأگــوســـفــــنـــدنـــبـــاشــــیـــد
آدرس کانالjoinchat/BgWDizwHFfZPaITh0QHRyw
توضیحاتپس ازماندن درکانال ((لـطــفــأگــوســـفــــنـــدنـــبـــاشــــیـــد)) خواهیددانست:اگرمیخواهیددشمنتان راناراحت کنید،سکوت کنیدوآن راتنهابگذارید. همچنان میتوانید ((بخاطربسپارید،یادبگیرید،انجام دهید)) تادرزندگی ادم موفقی باشید.
گروه روانشناسی
تعداد اعضاء

14