کانال تلگرام persinic
نام کانالpersinic
آدرس کانالpersinic
توضیحاتکانال در مسیر موفقیت،ثروت وکارآفرینی با پرسی نیک
گروه تجارت و بازارکار
تعداد اعضاء

820