کانال تلگرام  🎈آدامــسِ بــآدکُـــنَـــکـے🎈
نام کانال 🎈آدامــسِ بــآدکُـــنَـــکـے🎈
آدرس کانالbubblegum983
توضیحاتپــــستامــــون مثل ویـــروســـه👽 مـــــیچرخــــه مغـــــزا رو مـــیبوســــه
گروه عاشقانه
تعداد اعضاء

126