کانال تلگرام رقص آذربایجانی اوتلار تهران...پورسیفی
نام کانالرقص آذربایجانی اوتلار تهران...پورسیفی
آدرس کانالotlarazeridances
توضیحاتفعالیت در تهران و کرج (آموزش و اجرا)
گروه فرهنگ و هنر
تعداد اعضاء

809