کانال تلگرام رنکینگ نظامی کشورها
نام کانالرنکینگ نظامی کشورها
آدرس کانالMilitary_ranking
توضیحاتترین های نظامی کشورها.....رده بندی و رنکینگ مقطعی کشورهای جهان بر پایه ادوات و تسلیحات مختلف نظامی
گروه گوناگون
تعداد اعضاء

40