کانال تلگرام خبر مسکن مهر
نام کانالخبر مسکن مهر
آدرس کانالvpardis
توضیحاتکانال خبر مسکن مهر تحت حمایت نماینده متقاضیان مسکن مهر پردیس می باشد و آخرین اخبار را در مورد مسکن مهر در اختیار اعضاء خود قرار می دهد.
گروه اخبار و رسانه
تعداد اعضاء

1113