کانال تلگرام یک استارتاپی
نام کانالیک استارتاپی
آدرس کانالyekstartupi
توضیحاتهر روز با نکاتی در زمینه استارتاپ و ایده پردازی از کانال روز خود را به پایان برسانید.
گروه آموزشی
تعداد اعضاء

0