کانال تلگرام  تنها مسیررمهدویت
نام کانال تنها مسیررمهدویت
آدرس کانالtanha_masir_mahdaviyat
توضیحاتمباحث استاد پناهیان در زمینه مهدویت در کانال آموزش داده میشود
گروه دینی و مذهبی
تعداد اعضاء

215