کانال تلگرام به‌اندیشان، مجله سلامت روان
نام کانالبه‌اندیشان، مجله سلامت روان
آدرس کانالbehandyshan
توضیحاتمجله «به‌اندیشان»جریانی زنده وپویا در روانشناسی روز و سلامت روان است که به توانایی زیستن با شوروشوق می اندیشد.
گروه روانشناسی
تعداد اعضاء

67