کانال تلگرام       ☆پیام اعتدال☆ همراه با دولت تدبیر و امید
نام کانال ☆پیام اعتدال☆ همراه با دولت تدبیر و امید
آدرس کانالdobarehomid
توضیحاتاصلاحات (اعتدال )یک اندیشه است. ما همه رسانه روحانی هستیم
گروه اخبار و رسانه
تعداد اعضاء

1200